I’M A HANDSOME MAN

23 Nov, 2022 - 00:11 0 Views
I’M A HANDSOME MAN Sir Wicknell

H-Metro

l Sir Wicknell torches huge storm

l Says he is in Zuckerberg’s league

Latwell Nyangu

HE says he might not be a model but he certainly is a very handsome man who is more intelligent than many people.

Sir Wicknell feels he is a rare breed, when it comes to intelligence, he is in the same league as Facebook founder Mark Zuckerberg and Microsoft founder Bill Gates.

“Zvimwe zvese mungandikunde henyu, mari yenyu yakawanda kune yangu, mune madegree uye maidzidza kunana Peterhouse ini hangu ndiri kumusha pa mission school and imimi makaonda mune masix pack nezvimwe zvese zvamungade ndinobvuma hangu but paHandsome pfacha neIntelligence IQ zvinhu two izvozvo chete ipapo ndino kukundai nekure.

“Ne Form Two yangu iyoyo ndine kodzero yekunogara mhiri nana vaZuckerberg naVaBill Gates ndozvikwata zvangu zviya.”

As expected, his post has been met with mixed reactions.

l Here are some of the comments:

“I agree pa knowledge apo Mudhara you are miles ahead ndakambotaura nemi back in 2017 pa Sam Levy Village haaa the whole conversation was all about money, progress in life etc . . . enjoy your vacation my brother from Balantyne Park to Dubai. – Ngoni Muntari Ngwena.

***

At least you are maturing wakaona kuti bragging ‘‘nemari yekuba’’ chibharanzi, plus zvawandirwa ukati rega ndichinje mupaka. – Hilary Gumbo Junior.

***

Ndakakura ndichingonzi Sir Wicknell  imbavha, whenever I saw you or your Pic like this ndotongoti mbavha iyi, apa hamusi mbavha Chirandu. – Danny Dembetembe.

***

Manyanyofungei ko nhai vaWikineroo zvomozviita mazvikokota panjere? – Norman Mtangadura.

***

Be proud of who you are zvenyu SIR chandada munodada nezvamuri rambai makadaro zvenyu you are looking good. – Ropafadzo Marondo.

***

Muri very intelligent and smart makavarova mari mapedza mukavarova ne dombo remuteuro then you sue them madzibaba ka. – Kuda Thula Choto.

***

Horaiti Wicknero, you are 100 percent correct njere idzodzo chidzishandisa to get into shape we don’t want all that knowledge to go to waste whilst struggling with health issues. Tendai WeNyasha Ndhlela.

***

Hongu IQ bhoo but izvozvi kuno hakuna magetsi. Tafadzwa Mukwazhe.

***

My question to you Sir Wicknell is how did you get rich? If there’s a book about your journey to become a very successful businessman, kindly share it with me zvimwe ndingaswerewo ndatenga muchovha wangu. Sky Zw.

Share This:

Sponsored Links